GRUSDATABASEN

Forekomstområde 106423
Kvinnherad (4617) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Sandvoll
(Sist oppdatert 15.mar.2003)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Husnes (1214-4)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 321908 Y-koord: 6634602
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomst øst for den markerte moreneryggen ved Sandvoll-Hordaland. Tykkelsen er flere steder meget begrenset. Mindre flater kan være opp til 5 m tykke. Avsatt i en bredemt sjø, samtidig som morena ble avsatt. Den uberørte nordlige delen av forekomsten med moreneryggen er foreslått vernet i verneplanen for Hordaland.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Delta

Størrelse
Mektighet : 3.00 m. Areal : 306453 m2.
Volum : 919359 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Annet : 10% Stein : 5%
Dyrka mark : 30% Grus : 30%
Skog : 60% Sand : 65%

Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 321908 Y-koord: 6634602

Betydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus

Bilder
1. Fra sør
2. Fra nord

Kornfraksjoner

Stein : 5%
Grus : 30%
Sand : 65%

Massetak 2

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 321818 Y-koord: 6634401

Betydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus

Kornfraksjoner

Grus : 5%
Sand : 95%


Denne utskriften ble generert 19.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse