GRUSDATABASEN

Forekomstområde 106557
Eidfjord (4619) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Sæ
(Sist oppdatert 25.nov.2015)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Eidfjord (1415-4)
Myrdal (1416-3)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 398825 Y-koord: 6708367
Ressurs
Råstoffbetydning : Regional betydning
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Dette er en brerandavsetning som opprinnelig lå på tvers av dalen, men som er blitt delt i to ved at elva Sima har erodert seg gjennom den opprinnelige ryggen. Massene som ble fjernet fra randavsetningen ble avsatt som ei elveslette videre ut gjennom dalen og er en del av den registrerte forekomsten. Senere er det ned fjellsiden avsatt grove masser med mye stor stein og blokk som flomskredvifter og skred over de opprinnelige sand- og grusavsetningene. I forekomsten er det to massetak på sørsiden av elva. Det vestligste av disse ble startet i de sorterte sand og grusmassene i elveavsetningen, men drives i dag i en grov flomskredvifte med stein og blokk som er avsatt ut gjennom Storefossgila.Avsetning
Type(r) : Elveavsetning Form(er) : Randmorene
: Breelvavsetning : Isranddelta

Størrelse
Mektighet : 10.00 m. Areal : 103924 m2.
Volum : 1039234 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Bebygd : 5% Stein : 5%
Massetak : 10% Grus : 45%
Dyrka mark : 20% Sand : 50%
Skog : 30%
Annet : 35%

Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 399078 Y-koord: 6708351

Betydning : Regional betydning
Materiale : Sand og grus
Driftsforhold : Aktivt/tidligere aktivt massetak

Bilder
1. Massetaket sett mot sør
2. Tema ikke angitt
3. Sett mot øst, inn Simadalen
4. Detalj av stuffen
5. Oversiktsbilde av massetaket

Kornfraksjoner

Blokk : 5%
Stein : 10%
Sand : 40%
Grus : 45%

Massetak 2

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 398588 Y-koord: 6708216

Betydning : Regional betydning
Materiale : Sand og grus
Driftsforhold : Aktivt/tidligere aktivt massetak

Bilder
1. Massetaket sett mot øst
2. Bildet viser uttaksaktiviteten i massetaket.
3. Oversiktsbilde av massetaksområdet

Kornfraksjoner

Stein : 5%
Grus : 45%
Sand : 50%


Denne utskriften ble generert 22.09.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse