GRUSDATABASEN

Forekomstområde 106677
Kvam (4622) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Neteland
(Sist oppdatert 04.sep.2004)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Strandebarm (1215-1)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 337633 Y-koord: 6694984
Ressurs
Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomsten fremstår som erosjonsrester av et breelvdelta. Terrasser på flere nivåer. Opptil 85 m o.h. Bare deler av forekomsten volumberegnes. Ingen snitt i terrassene ved Netelandgårdene, men det er trolig grovere masser her enn i massetak 2 (finsand/sand).

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Terrasse

Størrelse
Mektighet : 4.00 m. Areal : 78284 m2.
Volum : 313141 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Skog : 15% Grus : 10%
Dyrka mark : 85% Sand : 90%

Litteratur Ingen prøver/analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 337827 Y-koord: 6694892

Betydning :
Materiale : Sand og grus

Kornfraksjoner

Grus : 10%
Sand : 90%

Massetak 2

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 337817 Y-koord: 6695052

Betydning :
Materiale : Sand og grus

Kornfraksjoner

Grus : 30%
Sand : 70%


Denne utskriften ble generert 20.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse