GRUSDATABASEN

Forekomstområde 106783
Vaksdal (4628) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Høvik
(Sist oppdatert 12.sep.2003)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Eksingedal (1216-1)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 329237 Y-koord: 6742456
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomsten er tolket som rest av en sandur (horisontale lag). Ryggform med terrasse mot elva. Materialet er svært grovt i toppen med mye blokk og stein. Under er det ensgradert finsand. Materialet har noe brunt belegg. Masseuttak mot elva. Ryggen er omgitt av en elveslette. Denne delen av forekomsten er ikke volumberegnet.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Terrasse
: Haug/rygg

Størrelse
Mektighet : 5.00 m. Areal : 41084 m2.
Volum : 205418 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Utdrevet massetak : 20% Stein : 15%
Dyrka mark : 80% Grus : 30%
Sand : 55%

Ingen prøver/analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 329128 Y-koord: 6742462

Betydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus

Bilder
1. Massetaket med utplanering.

Kornfraksjoner

Stein : 15%
Grus : 30%
Sand : 55%


Denne utskriften ble generert 19.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse