GRUSDATABASEN

Forekomstområde 106827
Modalen (4629) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Furneset
(Sist oppdatert 29.mai.2002)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Eksingedal (1216-1)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 335321 Y-koord: 6749963
Ressurs
Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomsten utgjør den største delen av en stor breelvavsetning (sandur) i hoveddalføret sør for Steindalsvatnet. Et snitt helt sør på Furuneset viser materialet i dette området. De øverste 0,7 m er vekslende stein- og sandlag. Under dette er det godt sorterte sandlag, det samme viser snitt i østskrenten.

2002: Snittene i et stort, nedlagt massetak viser at forekomsten inneholder betydelig grovere masser enn beskrevet ovenfor. Forekomsten vurderes som en viktig ressurs.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Sandur

Størrelse
Mektighet : 3.00 m. Areal : 458898 m2.
Volum : 1376693 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Utdrevet massetak : 5%
Annet : 10%
Bebygd : 15%
Skog : 20%
Dyrka mark : 50%

Litteratur Prøver og analyser


Massetak 2

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 335486 Y-koord: 6749798

Betydning :
Materiale : Sand og grus

Kornfraksjoner

Stein : 15%
Sand : 35%
Grus : 50%


Denne utskriften ble generert 22.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse