GRUSDATABASEN

Forekomstområde 106877
Alver (4631) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Aurdalen
(Sist oppdatert 31.aug.2004)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Stanghelle (1216-3)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 312447 Y-koord: 6734852
Ressurs
Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomsten er en breelvterrasse vest for bekken i Aurdalen. Terrasseflata ligger ca. 60 m o.h. Det er et eldre grustak sør i forekomsten. Materialet består av sortert sand og grus. Beliggenheten ved pukkverket gjør at den kan være av interesse for spesielle formål.

Bilder
1. Terrassen sett fra vest

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Terrasse

Størrelse
Mektighet : 3.00 m. Areal : 59021 m2.
Volum : 177062 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Skog : 10% Grus : 20%
Dyrka mark : 90% Sand : 80%

Ingen prøver/analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 312447 Y-koord: 6734851

Betydning :
Materiale : Sand og grus

Kornfraksjoner

Grus : 20%
Sand : 80%


Denne utskriften ble generert 23.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse