GRUSDATABASEN

Forekomstområde 108737
Hitra (5056) kommune, Trøndelag fylke.
Navn på forekomstområdet: Melkvollen
(Sist oppdatert 09.sep.2002)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Ørland (1522-3)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 516849 Y-koord: 7044553
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomsten ligger nordøst for Våberget og er en liten rest av breelvavsatt materiale. Svært begrenset i areal. Avsetningen ligger på fjell og er kun aktuell til lokal bruk.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Delta

Størrelse
Mektighet : 3.00 m. Areal : 8305 m2.
Volum : 24914 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Bebygd : 6% Blokk : 3%
Utdrevet massetak : 9% Stein : 7%
Skog : 85% Grus : 30%
Sand : 60%

Litteratur Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 516849 Y-koord: 7044553

Betydning :
Materiale : Sand og grus

Kornfraksjoner

Blokk : 3%
Stein : 7%
Grus : 30%
Sand : 60%


Denne utskriften ble generert 20.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse