GRUSDATABASEN

Forekomstområde 108837
Indre Fosen (5054) kommune, Trøndelag fylke.
Navn på forekomstområdet: Ørsjødal, Rissa
(Sist oppdatert 08.jun.2020)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Leksvik (1622-3)
Åfjord (1622-4)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 567778 Y-koord: 7067682
Ressurs
Råstoffbetydning : Nasjonal betydning
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomsten er et sandurpreget breelvdelta med spor etter iskontakt i den nordøstre enden. Forekomsten er tidligere undersøkt av NGU (Rapport nr. 1806/5). Tidligere fylkesgrensen mellom Nord- og Sør-Trøndelag deler avsetningen i to. Forekomsten består vesentlig av sand og grus. Massetakene i den sørvestre delen viser nesten utelukkende horisontal lagdeling og innslag av noe stein i de øverste 1-2 meterne. Grensen mot underliggende silt/leire er relativ skarp og ligger på ca. 10-14 meters dyp. Bergmyrbekken har gravd ut betydelige deler av massene og eroderer nå i leire.
Dette er den viktigste sand- og grusforekomsten i kommunen og er klassifisert som nasjonalt viktig. Det må derfor utarbeides en plan for hvordan forekomsten best mulig kan utnyttes og sikres som framtidig forsyningsområde for sand og grus i kommuneplanens arealdel.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Sandur

Størrelse
Mektighet : 10.00 m. Areal : 1995261 m2.
Volum : 19952607 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Utdrevet massetak : 4% Stein : 10%
Bebygd : 4% Grus : 40%
Skog : 17% Sand : 50%
Annet : 25%
Dyrka mark : 50%

Litteratur Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 567779 Y-koord: 7067681

Betydning : Lokal betydning
Materiale : Sand og grus
Driftsforhold : Aktivt/tidligere aktivt massetak

Bilder
1. Massetaksstuffen sett mot nordøst.
2. Avstandsbilde av massetaket sett mot nordøst

Kornfraksjoner

Stein : 1%
Grus : 34%
Sand : 65%

Massetak 2

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 568250 Y-koord: 7068082

Betydning : Nasjonal betydning
Materiale : Sand og grus
Driftsforhold : Aktivt/tidligere aktivt massetak

Bilder
1. Oversiktsbilde mot nordøst.
2. Stuffen sett mot vest.

Kornfraksjoner

Stein : 5%
Grus : 40%
Sand : 55%

Massetak 3

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 568570 Y-koord: 7068373

Betydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Driftsforhold : Aktivt/tidligere aktivt massetak

Bilder
1. Massetaket sett mot nord.

Kornfraksjoner

Stein : 5%
Grus : 45%
Sand : 50%

Massetak 4

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 568870 Y-koord: 7068602

Betydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Driftsforhold : Aktivt/tidligere aktivt massetak

Bilder
1. Massetaket sett mot nord.

Kornfraksjoner

Stein : 5%
Sand : 45%
Grus : 50%

Massetak 5

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 568920 Y-koord: 7068642

Betydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Driftsforhold : Aktivt/tidligere aktivt massetak

Kornfraksjoner

Stein : 5%
Sand : 45%
Grus : 50%


Denne utskriften ble generert 22.09.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse