GRUSDATABASEN

Forekomstområde 109089
Rennebu (5022) kommune, Trøndelag fylke.
Navn på forekomstområdet: Hosethaug
(Sist oppdatert 22.okt.2001)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Rennebu (1520-1)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 539176 Y-koord: 6977337
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Lokalterrasse (breelvmateriale) uten massetak. Enkelte snitt viser dårlig sorterte masser. Det aller meste er dyrket mark, og er derfor lite aktuell for uttak.
2001: Ingen nye uttak, snitt eller andre opplysninger siden forrige registrering.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Terrasse

Størrelse
Mektighet : 3.00 m. Areal : 225508 m2.
Volum : 676523 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Skog : 20%
Dyrka mark : 80%

Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 23.05.2022
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse