GRUSDATABASEN

Forekomstområde 109107
Rennebu (5022) kommune, Trøndelag fylke.
Navn på forekomstområdet: Tysksetermoen
(Sist oppdatert 11.okt.2001)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Innset (1520-2)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 553648 Y-koord: 6950092
Ressurs
Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Breelvterrasser i flere nivå. Enkelte dreneringsspor og små dødisgroper i overflata. Grovt materiale med dårlig sortering. Stor forekomst, men den ligger relativt avsides til. Det er uttatt en del masser i forbindelse med kraftutbygging, dette massetaket er nedlagt og utplanert/beplantet.
2001: Koordinater på det utplanerte massetaket: WGS 84 553210 6949530

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Terrasse

Størrelse
Mektighet : 3.00 m. Areal : 840902 m2.
Volum : 2522705 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Dyrka mark : 10% Stein : 5%
Skog : 90% Blokk : 5%
Sand : 45%
Grus : 45%

Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 553545 Y-koord: 6950019

Betydning :
Materiale : Sand og grus

Kornfraksjoner

Stein : 5%
Blokk : 5%
Sand : 45%
Grus : 45%

Massetak 2

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 553669 Y-koord: 6950562

Betydning :
Materiale : Sand og grus

Kornfraksjoner

Stein : 10%
Sand : 40%
Grus : 50%

Massetak 3

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 553903 Y-koord: 6949919

Betydning :
Materiale : Sand og grus

Kornfraksjoner

Sand : 100%

Massetak 4

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 553545 Y-koord: 6950019

Betydning :
Materiale : Sand og grus

Kornfraksjoner

Blokk : 5%
Stein : 20%
Sand : 35%
Grus : 40%


Denne utskriften ble generert 23.05.2022
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse