GRUSDATABASEN

Forekomstområde 109601
Melhus (5028) kommune, Trøndelag fylke.
Navn på forekomstområdet: Stokkan
(Sist oppdatert 26.nov.2015)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Støren (1621-3)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 564050 Y-koord: 7008121
Ressurs
Råstoffbetydning : Nasjonal betydning
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomsten er en breelvavsetning med sand og grus avsatt langs dalsiden. massene består av sand, grus og stein og med sand som den nominerende kornstørrelsen. Forekomsten er klassifisert som en nasjonal viktig forekomst med leveranser til Trondheim og regionen rundt.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Terrasse

Størrelse
Mektighet : 20.00 m. Areal : 107918 m2.
Volum : 2158368 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Massetak : 15% Stein : 15%
Skog : 20% Sand : 35%
Dyrka mark : 30% Grus : 50%
Utdrevet massetak : 35%

Litteratur Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 564050 Y-koord: 7008121

Betydning : Nasjonal betydning
Materiale : Sand og grus
Driftsforhold : Aktivt/tidligere aktivt massetak

Bilder
1. Fra massetaket

Kornfraksjoner

Sand : 40%
Grus : 60%

Massetak 2

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 563990 Y-koord: 7008372

Betydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Driftsforhold : Aktivt/tidligere aktivt massetak

Kornfraksjoner

Grus : 30%
Sand : 70%


Denne utskriften ble generert 22.09.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse