GRUSDATABASEN

Forekomstområde 109683
Skaun (5029) kommune, Trøndelag fylke.
Navn på forekomstområdet: Skaun
(Sist oppdatert 27.sep.2000)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Orkanger (1521-1)
Hølonda (1521-2)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 553398 Y-koord: 7013933
Ressurs
Råstoffbetydning* : Ikke vurdert *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Smal breelvterrasse langs fjellsida overfor Laugen. Dybden på sanden og grusen ned til leira varierer fra opp til 6-7 m til enkelte steder hvor leira går helt i dagen. Hele forekomsten er oppdyrket eller bebygd. Det har vært tatt ut masser tidligere, men i dag er massetaket planert og ikke synlig.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Terrasse

Størrelse
Mektighet : 3.00 m. Areal : 542166 m2.
Volum : 1626498 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Bebygd : 5%
Skog : 5%
Dyrka mark : 90%

Litteratur Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 18.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse