GRUSDATABASEN

Forekomstområde 109721
Malvik (5031) kommune, Trøndelag fylke.
Navn på forekomstområdet: Vollan
(Sist oppdatert 26.sep.2000)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Trondheim (1621-4)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 580810 Y-koord: 7031733
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomsten er et breelvdelta. Mektigheten er beskjeden, anslagsvis 3-4 m. Underliggende masser er silt/finkornet sand. Det meste av forekomsten brukes til jordbruksformål.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Delta

Størrelse
Mektighet : 3.00 m. Areal : 67919 m2.
Volum : 203758 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Utdrevet massetak : 10% Grus : 20%
Skog : 30% Sand : 80%
Dyrka mark : 60%

Litteratur Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 580810 Y-koord: 7031733

Betydning :
Materiale : Sand og grus

Kornfraksjoner

Grus : 20%
Sand : 80%


Denne utskriften ble generert 23.05.2022
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse