PUKKDATABASEN

Forekomstområde 113923
Oslo (301) kommune, Oslo fylke.
Navn på forekomstområdet: Huken pukkverk, Oslo vei
(Sist oppdatert 23.nov.2015)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Oslo (1914-4)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 604413 Y-koord: 6650383
Ressurs
Råstoffbetydning : Nasjonal betydning
Hovedbergartstype : Dag-/Vulkansk bergart Dominerende bergart : Basalt
Virksomhet : Brudd

Beskrivelse
Forekomsten er klassifisert som en nasjonal meget viktig ressurs. Dette ut fra kriteriet om leveranser til et stort hjemmemarked og kvalitetsmessig godt steinmateriale som dekker de fleste krav til veg- og betongformål. Forekomsten består i hovedsak av basalt, men innehar noen gangbergarter av syenitt, aplitt og groruditt. Mekaniske tester viser at bergarten er av meget god kvalitet til vegformål. Den er seig og hard, og har høy slitestyrke, og er spesielt godt egnet til faste vegdekker med stor trafikkbelastning. (ÅDT>15000 kjøretøyer). Det bør derfor legges til rette i kommunens arealplaner for utvidelsesmuligheter og langsiktig utnyttelse av denne viktige ressursen.

Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 604548 Y-koord: 6650072

Betydning : Nasjonal betydning
Dom. bergart : Basalt
Driftsforhold : Aktivt/tidligere aktivt massetak

Bilder
1. Tema ikke angitt
2. Bilde tatt mot øst
3. Håndstykke
4. Håndstykke
5. Knust fraksjon
6. Panorama av bruddet fra vest mot nordøst.


Denne utskriften ble generert 22.09.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse