GRUSDATABASEN

Forekomstområde 146260
Skjåk (3433) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Felodden
(Sist oppdatert 08.aug.2013)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Skjåk (1518-1)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 453790 Y-koord: 6864896
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Kartleggingsgrad

:

Deler av forekomsten er kartlagt i detalj

Beskrivelse
Forekomsten ved Felodden omfatter eleveavsetninger som strekker seg fra Dønfossen og 2.5 km nedstrøms. Dalprofilet flater ut på denne strekningen og elva har kunnet avsette bunntransportert materiale. Sand- og grusressursene er knyttet til de ubevokste elveørene og materiale i selve elveløpet. Grusørene kan være fra 1 til 3 m mektige. Særlig mektig synes de å være ved Bruvoll, selv om det her ikke kan utelukkes at det underliggende fjellet gir inntrykk av stor mektighet. Materialet synes å være grovkornet på hele elvestrekningen. Ved uttak i selve elveløpet må det tas tilbørlig hensyn til tilbakeskridene bunnerosjon. Selv om elveører og bunnmateriale er fornybare ressurser er både transportkapasiteten og tilgangen på nytt materiale langs elva sterkt begrenset.

Litteratur Ingen prøver/analyser


Massetak 2

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 454174 Y-koord: 6864845

Betydning :
Materiale : Sand og grus


Denne utskriften ble generert 19.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse