GRUSDATABASEN

Forekomstområde 163457
Sørreisa (5419) kommune, Troms og Finnmark fylke.
Navn på forekomstområdet: Bakken
(Sist oppdatert 11.jun.1998)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Målselv (1433-2)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 34
X-koord: 388559 Y-koord: 7668819
Ressurs
Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomsten er en liten breelvavsetning ved Bakken. Forekomsten er en fortsettelse av avsetningen ved Nermoen mot sør.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Terrasse

Størrelse
Mektighet : 3.00 m. Areal : 131744 m2.
Volum : 395233 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Utdrevet massetak : 5% Grus : 10%
Skog : 30% Sand : 90%
Dyrka mark : 65%

Ingen prøver/analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 34
X-koord: 388559 Y-koord: 7668819

Betydning :
Materiale : Sand og grus

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Terrasse

Kornfraksjoner

Grus : 10%
Sand : 90%


Denne utskriften ble generert 23.05.2022
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse