PUKKDATABASEN

Forekomstområde 168371
Gjøvik (3407) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Amsrud pukkverk
(Sist oppdatert 30.jul.2013)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Gjøvik (1816-1)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 588521 Y-koord: 6738734
Ressurs
Råstoffbetydning : Regional betydning
Hovedbergartstype : Metamorf bergart Dominerende bergart : Flere bergartstyper
Virksomhet : Brudd

Beskrivelse
Stort pukkverk med opp til 16-17 meter høyt snitt. Gneis er den dominerende bergart,som opptrer i ulike variasjoner, stedvis glimmerrik og stedvis rik på hornblende. En rød, granittisk variant gjennomskjærer hovedbergarten og utgjør en betydelig del i deler av bruddområdet. Gjennom 3-trinns knuseverk og sikting produseres de fleste fraksjoner for og veg- og betongformål. Det er også etablert et lite asfaltverk i bruddet. Produksjonen er egnet til de fleste vegformål, som betongtilslag og alle kommunale formål. Pukkverket ligger i et skogsområde godt skjermet for innsyn og støy. Viktig forekomst i forsyningen av byggeråstoff med gode muligheter for utvidelse. Det bør legges til rette for en langsiktig framtidig drift.

Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 588608 Y-koord: 6738812

Betydning : Regional betydning
Dom. bergart : Flere bergartstyper
Driftsforhold : Aktivt/tidligere aktivt massetak

Bilder
1. Bilde av bruddet
2. Produksjonsområdet set fra nord mot øst
3. Oversikt over bruddet sett frasørvest til nord
4. Bilde av stuffen i nord


Denne utskriften ble generert 22.09.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse