PUKKDATABASEN

Forekomstområde 168959
Nannestad (3036) kommune, Viken fylke.
Navn på forekomstområdet: Tangen pv
(Sist oppdatert 03.mar.2014)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Hurdal (1915-4)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 614575 Y-koord: 6686239
Ressurs
Råstoffbetydning* : Regional betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Hovedbergartstype : Metamorf bergart Dominerende bergart : Gneisgranitt
Virksomhet : Brudd

Beskrivelse
Steinbruddet drives i fire pallhøyder a 10-15 meter. Bergarten er en tonalittisk gneis som i nordre del, ved inngangen til bruddet, er lys og massiv. Mot sør blir bergarten mer oppsprukket og overlagres av leirskifer som øker i mektighet. Leirskiferen har dårlig kvalitet og må unngås i produksjonen. Best kvalitet har gneisen i de nordre deler av bruddet og videre drift bør skje på denne.

Bilder
1. Oversiktsbilde tatt fra pall 2 mot Nord
2. Den oppsprukne delen mot sør med skifer over, mot vest
3. Av produksjonsutstyret tatt mot sør

Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 614678 Y-koord: 6686100

Betydning : Regional betydning
Dom. bergart : Gneisgranitt

Bilder
1. Tatt fra pall 2 mot nord
2. Bilde tatt mot vest
3. Bildet tatt mot sør


Denne utskriften ble generert 21.01.2022
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse