GRUSDATABASEN

Forekomstområde 32975
Alta (5403) kommune, Troms og Finnmark fylke.
Navn på forekomstområdet: Jordfallet-Sandtak Raipas
(Sist oppdatert 26.nov.2015)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Alta (1834-1)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 34
X-koord: 588896 Y-koord: 7760295
Ressurs
Råstoffbetydning : Regional betydning
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomsten er et isranddelta med relativt klar overflate 70 moh. (mg). Relativt grov overflate. Enkelte lommer finkornige masser i toppen midt inne på platået. Tynt lag eolisk materiale er stedvis observert. Avsetninga har sannsynligvis en kjerne med tettere materiale (-morene?). Forekomsten er den viktigste i Alta kommune, men store uttak kan komme i konflikt med grunnvannsforsyningen til Alta sentrum. Forekomsten er klassifisert son regionalt viktig i forsyningen av sand og grus.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Isranddelta

Størrelse
Mektighet : 30.00 m. Areal : 1356625 m2.
Volum : 40698743 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Massetak : 2% Stein : 10%
Annet : 2% Sand : 40%
Dyrka mark : 10% Grus : 50%
Skog : 86%

Litteratur Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 34
X-koord: 588896 Y-koord: 7760295

Betydning : Regional betydning
Materiale : Sand og grus
Driftsforhold : Aktivt/tidligere aktivt massetak

Bilder
1. Massetaket sett mot vest

Kornfraksjoner

Stein : 10%
Sand : 40%
Grus : 50%


Denne utskriften ble generert 22.09.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse