GRUSDATABASEN

Forekomstområde 41712
Stjørdal (5035) kommune, Trøndelag fylke.
Navn på forekomstområdet: Hegra
(Sist oppdatert 26.nov.2015)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Stjørdal (1621-1)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 605791 Y-koord: 7038297
Ressurs
Råstoffbetydning : Regional betydning
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomsten er et lateralt avsatt isranddelta som delvis er overlagret av finkornige sedimenter, og som mot dalen bærer preg av glasitektoniske forstyrrelser. Materialsammensetningen er varierende. Enkelte partier har klart remorenisert preg, mens skrålagene (fall mot vest) består av sortert sand og grus med innslag av leirlinser og blokk. I den sydvestre del ligger de sorterte materialene under silt/leir med betydelig mektighet. Forekomsten kan lokalt ha mektigheter over 40 meter. Viktig forekomst i grusforsyningen i kommunen. Massetaket fremstår som et svært synlig inngrep i naturen, og burde vært gjenstand for noe rehabilitering av bakvegger der det ikke lenger er aktuelt å ta ut masser. Ny innkjørsel etablert for uttak i den NV-del av massetaket.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Isranddelta

Størrelse
Mektighet : 15.00 m. Areal : 317835 m2.
Volum : 4767520 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Massetak : 5% Stein : 5%
Annet : 5% Grus : 35%
Dyrka mark : 35% Sand : 60%
Skog : 55%

Litteratur Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 605938 Y-koord: 7038210

Betydning : Regional betydning
Materiale : Sand og grus
Driftsforhold : Aktivt/tidligere aktivt massetak

Bilder
1. Oversiktsbilde mot nordvest
2. Oversiktsbilde mot sørøst
3. Foto tatt ovenfra og ned i massetaket

Kornfraksjoner

Stein : 5%
Grus : 35%
Sand : 60%


Denne utskriften ble generert 22.09.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse