GRUSDATABASEN

Forekomstområde 46040
Ringerike (3007) kommune, Viken fylke.
Navn på forekomstområdet: Eggemoen
(Sist oppdatert 23.nov.2015)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Oppkuven (1815-2)
Hønefoss (1815-3)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 572908 Y-koord: 6675824
Ressurs
Råstoffbetydning : Nasjonal betydning
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Eggemoen er den største sand- og grusforekomsten i Norge med totalt ca. 300 mill. kubikk masse basert på en gjennomsnittlig mektighet på 30 meter. De største sand- og grusmektighetene er i de sørøstlige delene og går opp i over 50 m. Forekomsten ligger sannsynligvis på marine sedimenter og dybden ned til materiale som er for finkornig til tekniske formål er nærmere undersøkt med georadar og boringer. Undersøkelse viser at sand er den dominerende kornstørrelse under dybder på 8-10 meter i nord, men bare 2-4 meter i sør. Bergarts- og mineralinnholdet viser noe høyere innhold av svake bergarter enn Hensmoen og Kilemoen, men tilfredsstiller likevel kravene til de fleste byggetekniske formål. Forekomsten er detaljkartlagt av NGU og etter dette er den nordre delen klassifisert som en nasjonalt viktig ressurs.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Isranddelta
: Sandur

Størrelse
Mektighet : 5.00 m. Areal : 8889113 m2.
Volum : 23295373 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Bebygd : 20% Stein : 5%
Skog : 80% Grus : 35%
Sand : 60%

Litteratur Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 573282 Y-koord: 6676672

Betydning : Nasjonal betydning
Materiale : Sand og grus
Driftsforhold : Aktivt/tidligere aktivt massetak

Bilder
1. Panorama av massetaket sett mot nordvest.
2. Bilde av sentrale deler i massetaket, sett mot nordvest
3. Nærbilde av høyeste stuffen i massetaket.

Kornfraksjoner

Stein : 5%
Grus : 35%
Sand : 60%

Massetak 2

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 573539 Y-koord: 6673604

Betydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Driftsforhold : Aktivt/tidligere aktivt massetak

Kornfraksjoner

Grus : 30%
Sand : 70%

Massetak 3

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 574339 Y-koord: 6676623

Betydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Driftsforhold : Aktivt/tidligere aktivt massetak

Kornfraksjoner

Stein : 5%
Grus : 35%
Sand : 60%


Denne utskriften ble generert 22.09.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse