GRUSDATABASEN

Forekomstområde 46046
Ringerike (3007) kommune, Viken fylke.
Navn på forekomstområdet: Kilemoen
(Sist oppdatert 09.aug.2018)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Hønefoss (1815-3)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 567627 Y-koord: 6674875
Ressurs
Råstoffbetydning : Nasjonal betydning
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomsten omfatter selve isranddeltaet Kilemoen og elveterrassen Begnamoen, mellom jernbanen og Kilmoens terrassekant. På Begnamoen ligger et relativt grovt 5-10 m mektig elveavsatt topplag over middels til finkornet sand tilhørende det opprinnelige isranddeltaet. På Kilemoen synes grovere materiale å være lokalisert i de sørvestlige områdene, ved A/S Svelviksand og i de nordre delene. Sentrale deler av moen synes å være oppfylt med finsand. Bergarts- og mineralsammensetningen tyder på god kvalitet. Det produseres en rekke fraksjoner og spesialprodukter i massetaket. Det er etablert produksjon av betongelementer i uttaksområdet og en stor del av produksjonen blir eksportert til Osloområdet. Forekomsten er klassifisert som en nasjonal viktig forekomst.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Delta
: Elveavsetning : Isranddelta

Størrelse
Mektighet : 33.00 m. Areal : 2556370 m2.
Volum : 76691110 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Bebygd : 1% Grus : 20%
Utdrevet massetak : 4% Sand : 80%
Annet : 10%
Skog : 85%

Litteratur Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 567795 Y-koord: 6674523

Betydning : Nasjonal betydning
Materiale : Sand og grus
Driftsforhold : Aktivt/tidligere aktivt massetak

Bilder
1. Tema ikke angittNordre del av massetaket.
2. Panorama av søndre del av massetaket sett mot vest.
3. sett mot nordvest

Kornfraksjoner

Grus : 20%
Sand : 80%

Massetak 2

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 568456 Y-koord: 6674943

Betydning : Lokal betydning
Materiale : Sand og grus
Driftsforhold : Aktivt/tidligere aktivt massetak

Kornfraksjoner

Stein : 20%
Grus : 30%
Sand : 50%

Massetak 3

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 567274 Y-koord: 6675764

Betydning : Ikke vurdert
Materiale : Sand og grus
Driftsforhold : Aktivt/tidligere aktivt massetak

Kornfraksjoner

Stein : 5%
Grus : 35%
Sand : 60%

Massetak 4

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 567159 Y-koord: 6674455

Betydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Driftsforhold : Aktivt/tidligere aktivt massetak

Kornfraksjoner

Stein : 3%
Grus : 15%
Sand : 82%

Massetak 5

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 568498 Y-koord: 6674503

Betydning : Lokal betydning
Materiale : Sand og grus
Driftsforhold : Aktivt/tidligere aktivt massetak

Kornfraksjoner

Stein : 5%
Grus : 15%
Sand : 80%

Massetak 6

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 567534 Y-koord: 6674390

Betydning : Ikke vurdert
Materiale : Sand og grus
Driftsforhold : Aktivt/tidligere aktivt massetak


Denne utskriften ble generert 22.09.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse