GRUSDATABASEN

Forekomstområde 46248
Ål (3043) kommune, Viken fylke.
Navn på forekomstområdet: Gravbotn
(Sist oppdatert 16.sep.1996)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Gyrinosvatnet (1516-1)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 461963 Y-koord: 6742290
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Flere hauger og rygger (eskere). Høyde fra 1 m til 5-6 m. Det er tatt ut noe masse. Forekomsten består av grusig sand med svært lite stein og ingen blokk.

1996: Forekomsten er avgrenset med stiplet omriss, mens mindre enkeltområder med hauger og rygger er volumberegnet. Det er ingen større, men ett lite uttak i esker. Massetakene har kun helt lokal interesse.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Esker
: Haug/rygg

Størrelse
Mektighet : 3.00 m. Areal : 253942 m2.
Volum : 761825 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Annet : 100% Grus : 20%
Sand : 80%

Ingen prøver/analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 462888 Y-koord: 6742389

Betydning :
Materiale : Sand og grus

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Esker

Kornfraksjoner

Grus : 10%
Sand : 90%


Denne utskriften ble generert 22.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse