GRUSDATABASEN

Forekomstområde 46256
Ål (3043) kommune, Viken fylke.
Navn på forekomstområdet: Lauvdalen
(Sist oppdatert 16.sep.1996)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Gyrinosvatnet (1516-1)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 465262 Y-koord: 6735843
Ressurs
Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
En interessant deltadannelse med iskontakt og dødisgroper. Usedvanlig for Hallingdal. Verneverdig. Lauvdalen seter like nord for forekomst, berører bare litt av forekomsten. Veg går over forekomsten, og noe av arealet benyttes til beitemark.

1996: Det er tatt ut betydelige mengder i de senere åra. Massene er brukt til de lokale vegene. Forekomsten er viktig i forsyningen av veggrus, men har også mulig verneverdi.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Delta
: Dødisterreng

Størrelse
Mektighet : 6.00 m. Areal : 220573 m2.
Volum : 1323440 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Massetak : 10% Stein : 5%
Annet : 90% Grus : 35%
Sand : 60%

Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 465122 Y-koord: 6735810

Betydning :
Materiale : Sand og grus

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Delta

Kornfraksjoner

Stein : 5%
Grus : 35%
Sand : 60%


Denne utskriften ble generert 18.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse