GRUSDATABASEN

Forekomstområde 46724
Asker (3025) kommune, Viken fylke.
Navn på forekomstområdet: Verket-Hurum
(Sist oppdatert 23.nov.2015)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Drøbak (1814-2)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 580871 Y-koord: 6609648
Ressurs
Råstoffbetydning : Nasjonal betydning
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomsten er en stor randavsetning som stikker ut i Drammensfjorden fra Hurumlandet. Deler av avsetningen er detaljundersøkt av konsulentfirmaer (Geoteam A/S, Noteby A/S) og hele avsetningen er kartlagt av NGU. Forekomsten er en meget store og viktig byggeråstoffressurs for det sentrale østlandsområdet. Forvaltningen av ressursen er derfor ikke bare et lokalt ansvar, men forekomsten bør inngå i en regional forvaltningsplan på tvers av kommune- og fylkesgrenser og bør utnyttes maksimalt.

Avsetningen har en mer finkornig korngradering mot øst (sand), mens det mer sentralt i massetaket er mer grus og mindre sand. Driftsretningen er mot nord og øst midt i ryggen. Avsetningen benyttes til alle byggeråstofformål, først og fremst betong, men også singelproduksjon. Det er foretatt digital 3D-modellering for beregning av volum i forekomsten som viserat de resterende mengder sand og grus er totalt ca. 20 millioner m3.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Strandvoll
: Strandavsetning : Isranddelta

Størrelse
Mektighet : 18.50 m. Areal : 1108119 m2.
Volum : 20500197 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Massetak : 20% Sand : 42%
Bebygd : 25% Grus : 58%
Skog : 25%
Utdrevet massetak : 30%

Litteratur Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 581056 Y-koord: 6609502

Betydning : Nasjonal betydning
Materiale : Sand og grus
Driftsforhold : Aktivt/tidligere aktivt massetak

Kornfraksjoner

Sand : 42%
Grus : 58%

Massetak 2

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 580056 Y-koord: 6609622

Betydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Driftsforhold : Aktivt/tidligere aktivt massetak

Massetak 3

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 581428 Y-koord: 6609974

Betydning : Ikke vurdert
Materiale : Sand og grus
Driftsforhold : Aktivt/tidligere aktivt massetak

Massetak 4

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 581158 Y-koord: 6610079

Betydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Driftsforhold : Aktivt/tidligere aktivt massetak

Massetak 5

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 581133 Y-koord: 6609947

Betydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Driftsforhold : Aktivt/tidligere aktivt massetak

Massetak 6

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 581056 Y-koord: 6609874

Betydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Driftsforhold : Aktivt/tidligere aktivt massetak

Massetak 7

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 580690 Y-koord: 6609741

Betydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Driftsforhold : Aktivt/tidligere aktivt massetak


Denne utskriften ble generert 22.09.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse