GRUSDATABASEN

Forekomstområde 49983
Gulen (4635) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Eide
(Sist oppdatert 11.jun.2008)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Masfjorden (1116-1)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 288940 Y-koord: 6753754
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
To snitt i førekomsten syner sorterte massar av sand, grus og stein. Det er to klåre terrassenivå på avsetninga.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Terrasse

Størrelse
Mektighet : 7.00 m. Areal : 8420 m2.
Volum : 58943 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Dyrka mark : 100% Sand : 40%
Grus : 60%

Ingen prøver/analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 288940 Y-koord: 6753754

Betydning :
Materiale : Sand og grus

Kornfraksjoner

Sand : 40%
Grus : 60%


Denne utskriften ble generert 21.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse