GRUSDATABASEN

Forekomstområde 49985
Gulen (4635) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Steine
(Sist oppdatert 11.jun.2008)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Masfjorden (1116-1)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 289064 Y-koord: 6752814
Ressurs
Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Det er tidlegare teke ut mykje materiale frå førekomsten. I dag er det berre mindre, sporadiske uttak. Firmaet har kjøpt materiale i Masfjorden, Hordaland. Det er att to mindre delar av avsetninga, førebels bandlagt av hus og jordbruk.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Isranddelta
: Terrasse

Størrelse
Mektighet : 5.00 m. Areal : 35766 m2.
Volum : 178831 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Bebygd : 5% Stein : 0%
Dyrka mark : 95% Blokk : 0%
Grus : 35%
Sand : 65%

Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 289040 Y-koord: 6752967

Betydning :
Materiale : Sand og grus

Kornfraksjoner

Stein : 0%
Blokk : 0%
Grus : 35%
Sand : 65%


Denne utskriften ble generert 22.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse