GRUSDATABASEN

Forekomstområde 49997
Gulen (4635) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Austgulen, Øvre
(Sist oppdatert 11.jun.2008)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Masfjorden (1116-1)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 301301 Y-koord: 6767269
Ressurs
Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Materialet i førekomsten stammar truleg frå både den austgåande Austdalen, og den nordaustgåande dalen. Elveerosjon har delt avsetninga i tre delar. Snittet i massetaket syner sorterte sand- og grusmassar. I den nedste avsetninga kan materialet ligge over finstoff. I dei to andre avsetningane er materialet noko grovare.
Et ca 4m høyt snitt.


Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Terrasse

Størrelse
Mektighet : 5.00 m. Areal : 72264 m2.
Volum : 361319 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Bebygd : 10% Grus : 30%
Dyrka mark : 90% Sand : 70%

Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 301257 Y-koord: 6767153

Betydning :
Materiale : Sand og grus

Kornfraksjoner

Grus : 30%
Sand : 70%


Denne utskriften ble generert 23.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse