GRUSDATABASEN

Forekomstområde 49999
Gulen (4635) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Rutledal
(Sist oppdatert 11.jun.2008)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Risnesøyna (1117-2)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 294127 Y-koord: 6776307
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
To avsetningar, den største ved Utgjerdet og ein mindre ca. 100 m lenger sør. Det er teke ut noko masse ved Utgjerdet. Snittet er nedrasa og syner sortert sand, grus og stein. Massane er truleg sorterte. Noko mindre mengder lausmassar også på austsida av elva.
1993: Massetaket er igjengrodd. 2008: Mulig lokal ressurs

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Terrasse

Størrelse
Mektighet : 4.00 m. Areal : 11164 m2.
Volum : 44653 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Bebygd : 10%
Dyrka mark : 90%

Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 19.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse