GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50001
Gulen (4635) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Breivik
(Sist oppdatert 11.jun.2008)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Risnesøyna (1117-2)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 297508 Y-koord: 6775812
Ressurs
Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Isranddelta med toppflate 40 m o.h., med fleire lågare-liggande terrassenivå. Førekomsten inneheld lagdelte og sorterte massar. Kornstorleiken var finsand og silt (marint) til grov stein. I sør ligg massane på fjellgrunn. Nærast fjorden er det kanskje finstoff i djupet. Mektig morene ca. 2.5 km oppover Breidalen. Noe masse kan tas ut til lokalt bruk, men det kan komme i konflikt med jordbruksinteresser og hus.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Terrasse
: Isranddelta

Størrelse
Mektighet : 5.00 m. Areal : 170742 m2.
Volum : 853711 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Utdrevet massetak : 10% Blokk : 1%
Bebygd : 20% Stein : 9%
Dyrka mark : 70% Sand : 40%
Grus : 50%

Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 297631 Y-koord: 6775835

Betydning :
Materiale : Sand og grus

Kornfraksjoner

Blokk : 1%
Stein : 15%
Grus : 37%
Sand : 47%

Massetak 2

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 297235 Y-koord: 6775907

Betydning :
Materiale : Sand og grus

Kornfraksjoner

Stein : 20%
Sand : 35%
Grus : 45%

Massetak 3

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 297398 Y-koord: 6775957

Betydning :
Materiale : Sand og grus

Kornfraksjoner

Stein : 5%
Sand : 45%
Grus : 50%


Denne utskriften ble generert 20.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse