GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50003
Gulen (4635) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Hjartholm, Indre
(Sist oppdatert 11.jun.2008)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Risnesøyna (1117-2)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 301176 Y-koord: 6771891
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
To breelvterrassar avsett i eit høgare havnivå. Eit snitt aust i førekomsten syner finkorna massar (marine) nedi avsetninga. I dei øvste partia er det sortert og lagdelt sand-, grus- og steinmateriale dominert av sand. Før utnytting må det grundigare undersøkingar til. Førekomsten kan ha interesse lokalt.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Terrasse
: Elveavsetning : Isranddelta

Størrelse
Mektighet : 4.00 m. Areal : 112317 m2.
Volum : 449268 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Skog : 5%
Bebygd : 20%
Dyrka mark : 75%

Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 18.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse