GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50009
Gulen (4635) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Brekke
(Sist oppdatert 11.jun.2008)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Risnesøyna (1117-2)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 308310 Y-koord: 6769539
Ressurs
Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Isranddelta bygd opp til ca. 50 m o.h. Erodert av elva slik at det er restar som ligg igjen på begge sider av dalen. På vestsida er et stort massetak som viser at materialet er godt sortert og lagdelt. Sand og grus er dei dominerande kornfraksjonane. Truleg tilsvarande massar på austsida av dalen. Kan vere finstoff i botnen. Det er elles nokre lågareliggande terrassar i dalen. Desse har truleg finstoff og leire under eit grovare topplag. Må undersøkast nærare. 2008: Massetaket er nedlagd og tilsådd. Det er fortsatt mulig å ta ut massar til lokalt bruk her, men mykje er nedbygd.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Terrasse
: Elveavsetning : Isranddelta

Størrelse
Mektighet : 5.00 m. Areal : 161667 m2.
Volum : 808338 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Bebygd : 10% Blokk : 1%
Skog : 10% Stein : 4%
Dyrka mark : 80% Grus : 40%
Sand : 55%

Prøver og analyser


Denne utskriften ble generert 19.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse