GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50013
Gulen (4635) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Kringla
(Sist oppdatert 11.jun.2008)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Matre (1216-4)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 310492 Y-koord: 6760488
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Grus og andre løsmasser

Beskrivelse
Førekomsten er ei vifte avsett av Hellersgjelelva, pluss noko rasmateriale frå fjellet bak. Eit snitt nede ved vatnet syner sorterte og godt utvaska massar. Pakninga er laus. Jernutfelling. Steinane er lite runda, det tyder på kort transport. Fyllmasseressurs.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Vifte
: Elveavsetning
: Ur/skred

Størrelse
Mektighet : 2.00 m. Areal : 30198 m2.
Volum : 60397 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Bebygd : 10%
Dyrka mark : 15%
Annet : 75%

Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 22.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse