GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50021
Gulen (4635) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Instefjord
(Sist oppdatert 11.jun.2008)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Matre (1216-4)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 309948 Y-koord: 6766159
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Ein terasserest på austsida av elva.Ikkje snitt. Prøvegraving ga inntrykk av at dei er bygd opp av sand, grus og stein. Det er truleg meir finstoffhaldig materiale nede i avsetninga, særleg nær fjorden. I sjølve elvevifta i Instefjord er det og ein del sortert sand, grus og stein, men inntrykket er at det er kort ned til finstoff fleire stader.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Terrasse
: Elveavsetning

Størrelse
Mektighet : 4.00 m. Areal : 22414 m2.
Volum : 89658 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Bebygd : 5%
Dyrka mark : 95%

Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 23.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse