GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50023
Gulen (4635) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Skredkollen
(Sist oppdatert 11.jun.2008)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Matre (1216-4)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 309723 Y-koord: 6766162
Ressurs
Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Grus og andre løsmasser

Beskrivelse
Større breelv/elvevifte med ein del skredmateriale. Rotpunktet ligg ca. 60 m o.h. Eit snitt i vifta syner mindre godt sorterte massar der grov sand og grus dominerer. Det er og stort innhald av stein, samt noko blokk. Materialet er heller kanta, truleg korttransportert. Det er ei ekstra fin form på vifta så det bør vurderast om ho er verneverdig.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Vifte
: Elveavsetning
: Ur/skred

Størrelse
Mektighet : 8.00 m. Areal : 37552 m2.
Volum : 300420 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Dyrka mark : 10%
Annet : 90%

Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 23.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse