GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50029
Gulen (4635) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Oppedal, Indre
(Sist oppdatert 11.jun.2008)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Vadheim (1217-3)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 313913 Y-koord: 6774437
Ressurs
Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Førekomsten er eit relativt stort isranddelta. Toppflata ligg 64 m o.h. Dette nivået representerer marin grense i området. Det er fleire lågare terrassenivå i deltaet. Eit lite massetak i vestenden av avsetninga. Snittet syner sorterte massar, mykje sand, ein del grus og litt stein. Det kan vere lommer (bakevjer) med finstoff, helst i vestre del av førekomsten. Massar kan takast ut til lokale føremål, men det vil kome i konflikt med jordbruksinteressar og bygningar.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Terrasse
: Elveavsetning : Isranddelta

Størrelse
Mektighet : 8.00 m. Areal : 312701 m2.
Volum : 2501608 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Bebygd : 10% Stein : 5%
Dyrka mark : 90% Grus : 25%
Sand : 70%

Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 313913 Y-koord: 6774438

Betydning :
Materiale : Sand og grus

Kornfraksjoner

Stein : 5%
Grus : 25%
Sand : 70%


Denne utskriften ble generert 21.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse