GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50031
Gulen (4635) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Dalsland
(Sist oppdatert 11.jun.2008)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Vadheim (1217-3)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 314378 Y-koord: 6774111
Ressurs
Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Tre mindre avsetningar ca. 1 km oppe i dalen, og ein større, smal avsetning langs dalsida på austsida av elva. Denne har truleg vore samanhengande med israndavsetninga på andre sida av elva, i og med at toppflatene ligg i same høgdenivå. Fleire mindre snitt syner sortert sand, grus og stein. Det ligg truleg relativ mektig morene lengre oppe i dalen, spesielt på austsida av elva.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Terrasse
: Elveavsetning : Isranddelta

Størrelse
Mektighet : 5.51 m. Areal : 145491 m2.
Volum : 801655 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Bebygd : 5%
Skog : 5%
Annet : 5%
Dyrka mark : 85%

Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 23.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse