GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50233
Sogndal (4640) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Jorddal
(Sist oppdatert 13.jun.2008)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Fjærland (1317-1)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 376203 Y-koord: 6802223
Ressurs
Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Breelvdelta/elvevifte som ligger i munningen av Jordalen. Sand, grus og stein dominerer, men også store blokker ligger begravet i massene, og på toppen av avsetningen. Sorterte skrålag, grovere lag mot toppen. Noe av materialet er brukt til lokal vegbygging og det er i den forbindelse åpnet et større snitt på sørsiden av Jordalselva. Avsetningen på sørsien er ikke bebygd, mens nordsiden er benyttet til jordbruk, bosetning og turisme (hytter).

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Vifte
: Delta

Størrelse
Mektighet : 4.00 m. Areal : 106322 m2.
Volum : 425288 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Massetak : 5% Blokk : 10%
Annet : 10% Stein : 20%
Dyrka mark : 15% Sand : 35%
Bebygd : 30% Grus : 35%
Skog : 40%

Litteratur Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 376086 Y-koord: 6802160

Betydning :
Materiale : Sand og grus

Kornfraksjoner

Blokk : 10%
Stein : 20%
Sand : 35%
Grus : 35%


Denne utskriften ble generert 19.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse