GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50275
Sogndal (4640) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Dale
(Sist oppdatert 29.aug.2007)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Haukedalen (1317-4)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 366517 Y-koord: 6795192
Ressurs
Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Erosjonsrest etter eit breelvdelta som vart oppbygd til havnivået (ca. 115 m o.h.) ved slutten av siste istid. Elva har laga fleire terrassenivå i deltaet, og dei mest markerte er ved 50 og 25 m o.h. Materialet er lagdelt og sortert med dominans av sand og grus, men og ein del stein.
1991: Massetaka har lagdelt sand/grus. Viktig lokal ressurs til byggeråstoff. 2007: Det er vanskelig adkomst til delar av førekomsten, men det er fortsatt masser igjen, og førekosmten må reknast som viktig.

Bilder
1. Forekomst 28 og 27 sett fra vest (fra Sværen)

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Vifte
: Terrasse

Størrelse
Mektighet : 5.00 m. Areal : 172712 m2.
Volum : 863561 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Bebygd : 5% Stein : 2%
Massetak : 10% Grus : 39%
Skog : 85% Sand : 59%

Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 366663 Y-koord: 6795193

Betydning :
Materiale : Sand og grus

Bilder
1. Panorama mot N, fra V mot Ø

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning

Kornfraksjoner

Stein : 5%
Grus : 45%
Sand : 50%

Massetak 2

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 366588 Y-koord: 6795054

Betydning :
Materiale : Sand og grus

Bilder
1. 30 meter høyt snitt
2. Nedslitt utstyr

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning


Denne utskriften ble generert 20.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse