GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50323
Sogndal (4640) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Dalen
(Sist oppdatert 29.aug.2007)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Leikanger (1317-2)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 384988 Y-koord: 6785681
Ressurs
Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Terrassert breelvvifte. Dei største materialmengdene ligg mellom Kvålen og Gjerde. Her er godt sortert og lagdelt sand, grus og noko stein som ligg under eit grovt topplag. Under er det godt sortert og lagdelt sand som går over i finsand og marine finsediment, særleg i sør. Frå Gjerde og sørover er det også noko grovt sortert materiale i overflata som ligg på fjell eller marine sediment. Nord i avsetninga er det enno ein del materiale som kan takast ut, men uttak kjem i konflikt med bustad og jordbruk. Nytt uttak nord i forekomsten viser sorterte lag av grus og finsand.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Terrasse
: Elveavsetning : Isranddelta

Størrelse
Mektighet : 5.00 m. Areal : 192317 m2.
Volum : 961583 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Massetak : 5% Stein : 2%
Skog : 5% Grus : 28%
Annet : 10% Sand : 70%
Bebygd : 15%
Dyrka mark : 65%

Litteratur Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 385290 Y-koord: 6786234

Betydning :
Materiale : Sand og grus

Bilder
1. Steintipp ved uttaket
2. Uttaket sett ovenfra

Kornfraksjoner

Stein : 2%
Grus : 28%
Sand : 70%


Denne utskriften ble generert 23.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse