GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50331
Sogndal (4640) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Anestølen
(Sist oppdatert 13.jun.2008)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Fjærland (1317-1)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 388115 Y-koord: 6805288
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Terrasseflatene ved Anestølen vart avsett i Anestølsvatnet då dette var oppdemd 18-20 m av ei morenedemning ved Nysete. Elva ved Anestølen har grave seg ned i massane som vart avsette, og Anestølsvatnet vart senka til dagens nivå. Restar av desse lagdelte deltamassane kan ein sjå ved stølen og i dei lagdelte sand- og grusmassane det har vore uttak i. Snittet syner lagdelt finsand/sand til grus-stein. Massane er delvis dekt av skredmateriale frå fjellsida ovanfor. Grunt elvedelta ned mot vannet (<1m over grunnvannet). Fyllmasseressurs.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Terrasse
: Bresjø/innsjøavsetning

Størrelse
Mektighet : 3.00 m. Areal : 31392 m2.
Volum : 94176 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Bebygd : 6% Stein : 5%
Annet : 94% Grus : 20%
Sand : 75%

Litteratur Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 388278 Y-koord: 6805092

Betydning :
Materiale : Sand og grus

Kornfraksjoner

Stein : 5%
Grus : 20%
Sand : 75%


Denne utskriften ble generert 23.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse