GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50365
Sogndal (4640) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Fardal
(Sist oppdatert 13.jun.2008)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Kaupanger (1417-3)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 393738 Y-koord: 6785951
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Breelvdelta avsett i sjøen med toppflate omlag 90 m o.h. I skråninga mot sjøen er det avdekka vekslande lag med grus, sand og blokker. Førekomsten ser ut til å innehalde humus. Førekomsten er dekt av dyrka mark og skog. Det er teke ut massar frå framskråninga. Nedlagt massetak. Små mengder att.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Terrasse

Størrelse
Mektighet : 2.00 m. Areal : 31280 m2.
Volum : 62560 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Skog : 13%
Dyrka mark : 87%

Litteratur Ingen prøver/analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 393738 Y-koord: 6785952

Betydning :
Materiale : Sand og grus


Denne utskriften ble generert 22.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse