GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50391
Aurland (4641) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Belle
(Sist oppdatert 12.jun.2008)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Aurlandsdalen (1416-1)
Aurland (1416-4)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 410054 Y-koord: 6749816
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Deltaflate omlag 100 m o.h. Snitt syner sorterte massar av sand, grus, stein og nokre blokker. For bruk til betongtilslag er truleg materialet middels godt til dårleg eigna pga. relativt høgt innhald av fyllittisk materiale og litt ugunstig kornfordeling. Førekomsten er på det næraste nedbygd, og blir vurdert som lite viktig som råstoff.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Isranddelta

Størrelse
Mektighet : 4.00 m. Areal : 49159 m2.
Volum : 196636 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Bebygd : 43% Blokk : 5%
Dyrka mark : 57% Stein : 15%
Sand : 40%
Grus : 40%

Ingen prøver/analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 410054 Y-koord: 6749816

Betydning :
Materiale : Sand og grus

Kornfraksjoner

Blokk : 5%
Stein : 15%
Sand : 40%
Grus : 40%


Denne utskriften ble generert 22.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse