GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50393
Aurland (4641) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Steine
(Sist oppdatert 12.jun.2008)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Aurland (1416-4)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 408034 Y-koord: 6749675
Ressurs
Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Toppflate omlag 100 m o.h. Avsetninga er bygd opp av sortert sand, grus og stein. Innhaldet av finstoff er lågt. Bergartsinnhaldet er hovudsakleg gneis, samt noko fyllitt. Materialeigenskapane må karakteriserast som middels gode (A/S Geoteam).

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Isranddelta

Størrelse
Mektighet : 5.00 m. Areal : 61354 m2.
Volum : 306771 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Annet : 23% Stein : 5%
Dyrka mark : 24% Grus : 35%
Skog : 53% Sand : 60%

Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 408033 Y-koord: 6749676

Betydning :
Materiale : Sand og grus

Kornfraksjoner

Stein : 5%
Grus : 35%
Sand : 60%


Denne utskriften ble generert 23.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse