GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50395
Aurland (4641) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Låvi
(Sist oppdatert 12.jun.2008)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Aurland (1416-4)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 405199 Y-koord: 6750384
Ressurs
Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Isranddelta med toppflate 114 m o.h. Ein lågare erosjons-terrasse i vestenden av deltaet har vore samanhengande med Tero-deltaet på andre sida av elva. Manglar snitt, men truleg sorterte massar av sand, grus og stein. Ein del godt runda stein på overflata. Ved Vassbygdvatn er det 50 m til fjell (seismikk). Stor fare for finstoff i botnen og muligheit for fjellterskel. Til tross for at førekomstn er oppdyrka, inneheold den store volum, og førekosmten blir derfor kalssifisert som viktig.

Bilder
1. Forekomsten sett fra nord

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Isranddelta

Størrelse
Mektighet : 14.00 m. Areal : 387496 m2.
Volum : 5424945 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Bebygd : 10%
Skog : 11%
Dyrka mark : 79%

Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 20.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse