GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50397
Aurland (4641) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Tero
(Sist oppdatert 12.jun.2008)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Aurland (1416-4)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 405824 Y-koord: 6750299
Ressurs
Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Stort isranddelta. Toppflata omlag 110 m o.h. Snitt syner sorterte massar av sand, grus og stein. Lag av finsand førekjem. Det kan vere finstoff mot botnen av deltaet. Omlag midt på avsetninga, inn mot fjellveggen, ligg ei ur.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Terrasse
: Elveavsetning : Isranddelta

Størrelse
Mektighet : 23.00 m. Areal : 359355 m2.
Volum : 8265160 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Bebygd : 3% Blokk : 5%
Skog : 35% Stein : 10%
Dyrka mark : 62% Grus : 33%
Sand : 52%

Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 405823 Y-koord: 6750299

Betydning :
Materiale : Sand og grus

Bilder
1. Nedlagt, utplanert massetak
2. Finkornige masser

Kornfraksjoner

Blokk : 5%
Stein : 10%
Grus : 33%
Sand : 52%

Massetak 2

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 405258 Y-koord: 6750769

Betydning :
Materiale : Sand og grus

Bilder
1. Snitt i massetak


Denne utskriften ble generert 18.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse