GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50399
Aurland (4641) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Forberg
(Sist oppdatert 12.jun.2008)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Aurland (1416-4)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 404684 Y-koord: 6751459
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Førekomsten har to terrassenivå, 69 og 50 m o.h. Ikkje snitt. Avsetninga er truleg bygd opp av sortert sand, grus og stein. Det har vore eit massetak i førekomsten, jfr. A/S Geoteam, rapport nr. 2004.01. Massane blei stort sett nytta til veggrus og støypesand. Nå er massetaket nedlagt, planert og dyrka. Truleg finmasse i djupet. Nytt stort massetak registrert i 1993, dette er imidlertid nedlagt i 2008.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Terrasse
: Elveavsetning

Størrelse
Mektighet : 8.00 m. Areal : 47076 m2.
Volum : 376606 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Skog : 33% Stein : 1%
Dyrka mark : 67% Grus : 24%
Sand : 75%

Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 404684 Y-koord: 6751459

Betydning :
Materiale : Sand og grus

Kornfraksjoner

Stein : 1%
Grus : 24%
Sand : 75%


Denne utskriften ble generert 19.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse