GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50403
Aurland (4641) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Fossheim
(Sist oppdatert 12.jun.2008)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Aurland (1416-4)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 403184 Y-koord: 6752917
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Førekomsten er ein lang låg elveterrasse og rester av ei vifte som truleg er avsett av Tverrelvi. Seinere er vifta blitt kraftig erodert og vaska av Tverrelvi og Aurlandselvi. Ingen snitt, men massane er truleg sortert sand, grus og stein. Større stein og blokk på overflata. Desse massane ligg over marine avsetningar.

Avsetning
Type(r) : Elveavsetning Form(er) : Vifte
: Terrasse

Størrelse
Mektighet : 5.00 m. Areal : 84222 m2.
Volum : 421111 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Skog : 16%
Dyrka mark : 84%

Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 21.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse