GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50407
Aurland (4641) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Brekke/Leina
(Sist oppdatert 12.jun.2008)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Aurland (1416-4)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 397631 Y-koord: 6745509
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
To mindre deltarestar på begge sider av elva. Det er teke ut noko masse i vegskjeringa i den sørlegaste avsetninga. Snittet viser lagdelt sand, grus og stein. Fjell i dagen i massetaket.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Isranddelta

Størrelse
Mektighet : 3.00 m. Areal : 77851 m2.
Volum : 233552 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Skog : 36%
Dyrka mark : 64%

Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 21.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse