GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50411
Aurland (4641) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Eggja-Kvalhaug
(Sist oppdatert 12.jun.2008)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Aurland (1416-4)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 397464 Y-koord: 6747492
Ressurs
Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Randavsetning (randås) avsett i havet. Avsetninga er ikkje bygd opp til havnivået. Snitt viser sortert sand og grus. Statens vegvesen omtaler bergartsinnhaldet med den svake fyllitten som dominerande bergart. Aktuell for lokale uttak i Flåmsdalen.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning

Størrelse
Mektighet : 12.00 m. Areal : 49975 m2.
Volum : 599697 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Massetak : 6% Blokk : 3%
Annet : 13% Stein : 15%
Dyrka mark : 40% Grus : 35%
Skog : 41% Sand : 47%

Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 397464 Y-koord: 6747491

Betydning :
Materiale : Sand og grus

Kornfraksjoner

Blokk : 3%
Stein : 15%
Grus : 35%
Sand : 47%


Denne utskriften ble generert 19.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse